New Albanian translations of IFRS Foundation materials

  • IFRS Foundation (blue) Image

23 Jul 2014

The IFRS Foundation has announced the availability of Albanian translations of the 2012 International Financial Reporting Standards ('Red Book'), together with a number of new and revised Standards issued by the IASB in English during 2011, 2012 and 2013.

The translations are as follows:

TranslationOriginal English document
Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar International Financial Reporting Standards (2012) ('Red Book')
Zëvendësimi i Derivativëve dhe Vazhdimi i kontabilitetit mbrojtës (Ndryshime në SNK 39) Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting (Amendments to IAS 39)
Dhënia e informacioneve shpjeguese për shumën e rikuperueshme për aktivet jo-financiare (Ndryshimet në SNK 36) Recoverable Amount Disclosures for Non-financial Assets (Amendments to IAS 36)
KIRFN Interpretimi 21 Taksat IFRIC 21 Levies
Njësitë ekonomike investuese (ndryshime të SNRF 10, SNRF 12 dhe SNK 27) Investment Entities (Amendments to IFRS 10, IFRS 12, IAS 27)
Pasqyrat Financiare të Konsoliduara, Marrëveshjet e Përbashkëta dhe Dhënia e Informacioneve Shpjeguese për Interesat në Njësitë e Tjera: Udhëzues kalimtar (Ndryshime në SNRF 10, SNRF 11 dhe SNRF 12) Consolidated Financial Statements, Joint Arrangements and Disclosure of Interests in Other Entities: Transition Guidance (Amendments to IFRS 10, IFRS 11 and IFRS 12)
Përmirësimet vjetore 2009-2011 Cikël Annual Improvements 2009–2011 Cycle
Huatë qeveritare (Ndryshime në SNRF 1) Government Loans (Amendments to IFRS 1)
Dhënie Informacionsh Shpjeguese— Kompensimi i Aktiveve Financiare dhe Pasiveve Financiare (Ndryshime në SNRF 7) Disclosures—Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities (Amendments to IFRS 7)
Kompensimi i Aktiveve Financiare dhe Pasiveve Financiare (Ndryshime në SNK 32) Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities (Amendments to IAS 32)
Data Efektive e Detyrueshme e Hyrjes në Fuqi të SNRF 9 dhe Dhënia e Informacioneve Shpjeguese Kalimtare (Ndryshime në SNRF 9 (2009), SNRF 9 (2010) dhe SNRF 7) Mandatory Effective Date of IFRS 9 and Transition Disclosures (Amendments to IFRS 9 (2009), IFRS 9 (2010) and IFRS 7)
KIRFN Interpretimi 20 Kostot e Pastrimit (Largimit) në Fazën e Prodhimit të një Miniere Sipërfaqësore IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
Paraqitja e Zërave të të Ardhurave të Tjera Gjithpërfshirëse (Ndryshime në SNK 1) Presentation of Items of Other Comprehensive Income (Amendments to IAS 1)
Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit 19 Përfitimet e Punonjësve IAS 19 Employee Benefits (revised)
Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar 13 Matja me vlerën e drejtë IFRS 13 Fair Value Measurement
Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar 12 Dhënia e informacioneve shpjeguese në lidhje me interesat në njësitë e tjera ekonomike IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar 11 Marrëveshjet e përbashkëta IFRS 11 Joint Arrangements
Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar 10 Pasqyrat financiare të konsoliduara IFRS 10 Consolidated Financial Statements
Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit 28 Investimet në pjesëmarrje dhe sipërmarrjet e përbashkëta IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures
Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit 27 Pasqyrat Financiare Individuale IAS 27 Separate Financial Statements (revised)

The translations currently correspond to the core standards, and do not include accompanying materials such as the Bases for Conclusions and Illustrative Examples.

IASB eIFRS and comprehensive subscribers can access the Albanian translations from the IASB's eIFRS portal.

Related Topics

Correction list for hyphenation

These words serve as exceptions. Once entered, they are only hyphenated at the specified hyphenation points. Each word should be on a separate line.